Français
Fr

Introduction

  1. Privacy of our site users is of great importance to us, and we make every effort to protect it. These rules explain how we use your personal information;
  2. By agreeing to the use of cookies on the first visit to our site, in accordance with the provisions of these Rules, you give us permission to use cookies on each of your subsequent visits.

The following types of personal data are subject to collection, storage and use

 

Your personal information use

Personal information you provided us with through our website will be used for the purposes set out in these rules or on the relevant pages of the website. We may use your personal information for the following purposes:

Personal information disclosure

We reserve the right to disclose your personal information to any of our employees, executives, insurers, professional advisers, agents, suppliers or subcontractors, to the extent and purposes set out in these rules.

We reserve the right to disclose your personal information to any member of our group of companies to the extent and purposes set out in these rules.

We reserve the right to disclose your personal information:

We will not disclose your personal information to third parties, except as provided in these policies.

 

Personal information international transfers

Personal information retention

Your personal information protection

Your consent to the processing of personal data is valid for an indefinite period. The retention period of your personal data is not limited. Your personal data are processed on time no longer than it is necessary for their legitimate purpose and the purposes set out in this Policy.

Changes and amendments

We reserve the right to periodically make changes and amendments to these rules and to publish a new revision of them on our site. You should periodically review this web site to ensure that you understand the content of the changes made to these policies. We may also inform you of changes to these policies by sending an email or through the private messaging system of our site.

Your rights

When providing us with your personal data for processing, you have following rights:

In furtherance these rights, you need to contact us with a written application sent to the following email address: marketing@technologia.com.ua

Third party websites

Our website contains hyperlinks to details of third-party websites and individuals. We do not have the management tools and are not responsible for the privacy policies and practices of third parties and companies in this field.

Information updating

Please let us know in a timely manner if your personal information we hold needs an update or correction.

Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string consisting of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and stored by the browser. Subsequently, the identifier is sent back to the server each time the browser requests a web page from the server. Cookies can be either “persistent” or “session”: persistent will be stored by the browser and will be valid until the expiration date, unless deleted by the user in advance; "session" on the contrary - will be deleted after the session with the site or after closing the browser. Cookies usually do not contain any information that identifies the user. However, your personal information we may have may be related to information stored and received from cookies. We only use session cookies on our site.

This Policy does not apply to hyperlinked sites on our site.

Політика
конфіденційності

Вступ

  1. Конфіденційність користувачів нашого веб-сайту має велике значення для нас, і ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення її захисту. Дані правила пояснюють, як ми використовуємо вашу персональну інформацію;
  2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні нашого веб-сайту, відповідно до положень даних Правил, ви надаєте нам дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.

Збору, зберіганню та використанню підлягають наступні типи персональних даних

Використання вашої персональної інформації

Персональна інформація, яку ви передали нам через наш веб-сайт, буде використовуватися задля цілей, зазначених в цих правилах або на відповідних сторінках веб-сайту. Ми можемо використовувати вашу персональну інформацію в наступних цілях:

Розкриття персональної інформації

Ми лишаємо за собою право розкрити вашу персональну інформацію для будь-якого з наших працівників, керівників, страхувальників, професійних радників, агентів, постачальників або субпідрядників, в об’ємі та цілях, визначених в цих правилах.

Ми залишаємо за собою право розкрити вашу персональну інформацію для будь-якого члена нашої групи компаній в об’ємі та цілях, визначених в цих правилах.

Ми лишаємо за собою право розкрити вашу персональну інформацію:

Ми не будемо розкривати вашу персональну інформацію третім особам, за виключенням випадків, зазначених в цих правилах.

Міжнародні передачі персональної інформації

Захист вашої персональної інформації

Збереження персональної інформації

Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання Ваших персональних даних не обмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

 

 

Зміни та поправки

Ми лишаємо за собою право періодично вносити зміни та поправки в ці правила, та публікувати їх нову редакцію на нашому сайті. Ви повинні періодично перевіряти цю веб-сторінку, щоб пересвідчитись, що розумієте зміст змін, внесених до цих правил. Ми також можемо проінформувати вас про внесення змін до цих правил шляхом надсилання електронної пошти або через систему передачі приватних повідомлень нашого сайту.

 

Ваші права

При наданні нам Ваших персональних даних для опрацювання, у вас є наступні права:

Для реалізації  вказаних прав, Вам необхідно звернутись до нас з письмовою заявою, направленою на наступну електронну адресу: marketing@technologia.com.ua

Сторонні веб-сайти

Наш веб-сайт містить гіперпосилання на деталі про веб-сайти сторонніх компаній та осіб. Ми не маємо інструментів керування та не несемо відповідальності за політику конфіденційності й практики сторонніх осіб та компаній в цій галузі.

Оновлення інформації

Будь-ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо ваша персональна інформація, яка знаходиться у нас, потребує оновлення чи виправлень.

 

Файли-Cookies

Наш веб-сайт використовує файли-cookies. Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер запитує веб-сторінку з серверу. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після завершення сеансу роботи з сайтом або після закриття браузеру. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу користувача. Проте, ваша персональна інформація, яку ми маємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies. На нашому веб-сайті ми використовуємо лише сеансові файли-cookies.

Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на нашому сайті.