Русский
ru
Назад ко всем новостям
28 февраля, 2022

Введення воєнного стану в Україні

Введення воєнного стану в Україні. Изображение 1

Цим листом Приватне Акціонерне Товариство «ТЕХНОЛОГІЯ» інформує про те, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022 затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

Відповідно до статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є, зокрема, надзвичайні й невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди, тощо) обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовими ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись умовами договору (контракту), укладеного з Вашим підприємством, АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» заявляє про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної дії) по договору (контракту).

Настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної дії) підтверджується доданим повідомленням Торгово-Промислової палати України і ця інформація є доступною на www.technologia-group.com.

Введення воєнного стану в Україні. Изображение 2

Додаток:  Повідомлення Торгово-Промислової палати України

Введення воєнного стану в Україні. Изображение 3